เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน

เกลือทิพย์

เกลือทิพย์ 97.5%

ขนาดบรรจุ 1กิโลกรัม

มีความบริสุทธิ์ 97.5% เม็ดละเอียด ขาวสะอาด ปราศจากสิ่งปลอมปน มีส่วนผสมของไอโอดีน ผลิตและบรรจุด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ 

บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

+66 (0) 2675 8430 +66 (0) 2675 8439