เพียว โซเดียม คลอไรด์

เพียว โซเดียม คลอไรด์

ขนาดบรรจุ 25กิโลกรัม

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งได้มาตรฐานเทียบเท่า BP Grade มีขั้นตอนการบรรจุภายในห้องระบบปิด สินค้านี้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่ต้องการวัตถุดิบที่มีคุณลักษณะเป็นพิเศษ

บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

+66 (0) 2675 8430 +66 (0) 2675 8439